Útikönyv

Amikor a butaság szorgalommal párosul, az hihetetlen károkat tud okozni az emberiségnek. Így volt ez a dogmatikus vallások kérlelhetetlen terjesztésének idejében, amikor Isten nevében terjesztették a sötétséget, és így van ez ma is, amikor ugyanezt teszik a tudomány álarca mögé bújva.

A dogmákat vakon védők, mindig ugyanabból a buta, korlátolt embertípusból kerülnek ki! Ők lettek a sötét középkorban inkvizítorok, a mai korban pedig véres szájú materialista tudósok! De közülük kerülnek ki az ideális pártkatonák, vagy topmenedzserek is, akik a modern világ legádázabb ál- felvilágosult terjesztő-ügynökei, hiszen a magukévá tesznek, bemagolnak és elterjesztenek bármilyen ideológiát amit sulykolnak nekik, anélkül hogy megpróbálnák megérteni!

Ők azok, akik a például a materializmust az új idők egyik fő világvallásává tették! Munkásságuk legfőbb jellemzője a céltalanság! Hiszen vallásuk a materializmus alaptétele, hogy a világ véletlenül jött létre, ebből következően teljesen céltalan! – Szükségük is van a céltalanságban való hitre, hiszen, ha tudatába kerülnének a célnak, ami felé a tudtukon kívül irányítják az általuk uralt világot, (ökológiai katasztrófa) rövid időn belül összeomlanának!

De mivel az ő hitük minden dolog véletlenszerűségén és vele céltalanságán alapszik, teljes sötétségben töltve az életüket, azt mantrázhatják, hogy az én célom csak a pénz és a hatalom!

Az már viszont teljes mértékben a modern oktatás bűne, hogy sehol nem említik meg, (lehet hogy nem is tudnak róla?), hogy a pénz és a hatalom, nem lehet cél! Mert a pénz és a hatalom csak eszközök, amik célokat szolgálnak!

A pénz és a hatalom a példa kedvéért szolgálhatná a tisztességet, a becsületet, és a jó szándékot, s ezzel megteremthetné az ökológiai egyensúlyt, egy Földi édenkertet. Ehhez nem kellene több csak annyi, hogy ez legyen a hatalom gyakorlók, és az anyagi erőforrások birtokosainak a célja!

De amíg e helyett a pénz és a hatalom, jól láthatóan csak az ego-mániát, a haszonhajhászást, egymás eltiprását, a tisztességtelenséget és becstelenséget szolgálja, addig az önző és aljas célok felborítanak minden egyensúlyt a világban, legyen az egyéni lelki egyensúly, vagy maga a földi lét ökoszisztémája!

S amikor megérkezünk a célhoz, már hiába mondjuk hogy mi tulajdonképpen nem is ide akartunk jönni!

Mert a mai emberiség, nyilvánvalóan minden egyensúly felborítása felé, vagyis az ökológiai katasztrófa felé menetel úgy, hogy csak a saját tudatlansága a felelős ezért!

Lassan úgy tűnik, az emberiségnek ma már csak egyetlen esélye van a túlélésre saját magával szemben:

Ha minden ember tudatába kerül, és fellázad a saját ostobasága ellen! – De amíg minden és mindenki ellen lázadnunk a saját ostobaságunk védelmében, addig jaj a földi lét minden megnyilvánulásának amivel a „modern ember” nevű lény kapcsolatba kerül…

 

Juhász Zsolt

 Ha tárgyilagosan nézem látható, hogy a Föld nevű bolygón az élet, egy körforgáson alapuló, önfenntartó rendszer, aminek több szembetűnő célja is van! S ha van célja, az nyilvánvalóan kizárja a céltalanságot és a véletleneket!

  Az első tulajdonság ami kizárja a céltalanságot és a véletleneket az az, hogy az élet, mint az előbb is elhangzott, már maga egy önfenntartó, önmagát mindig megújítani képes rendszer! Ráadásul egy roppant bonyolult, nagyon aprólékosan kidolgozott, de ugyanakkor felettébb kényes és sérülékeny rendszer! A rendszer szerves része az egész élővilág, az egysejtűektől kezdve, egészen az emberig! Ezt a nyilvánvalóan élő rendszert, amiben minden lénynek szó szerint kulcsszerepe van, a mai tudomány táplálékláncnak nevezi!

  A táplálékláncnak van egy szembetűnő, rendszerszintű tulajdonsága, ami szintén nem lehet véletlen, hiszen ha ezt az egy összetevőt kivonjuk a tápláléklánc nevű rendszerből, az egész ökoszisztéma felborul! Ezt az összetevőt úgy hívják: EGY-EN-SÚLY!

  Ami fontos még, hogy az élet nevű rendszer egyensúlyának nem csak a ma élőnek tanított dolgok a szerves részei, hanem olyan ma még élettelennek tartott elemek is, mint a nap, a hold, a föld, a földben lévő ásványok, nyomelemek, a vizek és a levegő, hiszen ha a rendszer bármely összetevőjét eltávolítjuk, vagy megváltoztatjuk, legyen az olyan távolinak látszó dolog mint akár a hold, akkor az élet nevű rendszer egyensúlya rögtön felborul és összeomlik, mint egy kártyavár! (Kérdezzünk erről nyugodtan csillagászokat! Elmondják, hogy a holdnak milyen fontos kiegyensúlyozó ereje van a föld röppályájában, ami nélkül esélye sem lett volna az élet nevű rendszernek a kialakulásra.)

 Ezekből logikusan következik, hogy egyszerűen lehetetlen, hogy egy ilyen bonyolultságú, az egyensúlyra épülő rendszer létrejöjjön a véletlenekre bízva! Hiszen a véletleneknek nincsen szervező ereje!

  Ráadásul a rendszerek megváltoztathatatlan alaptulajdonsága minden esetben, KIVÉTEL NÉLKÜL az is, hogy nem véletlenül jönnek létre, hanem konkrét céllal!

  De akkor vajon mi lehet az élet nevű REND_SZER célja?

  Az élet nevű rendszernek a nyilvánvaló célja pedig az egyensúlyon kívül, ezt a tudomány is észrevette már több mint száz éve, a fejlődés! Vagyis az evolúció! Ha itt minden lény fejlődik, akkor hogy állíthatja bárki hogy a lét céltalan? Hiszen szemmel látható célja van!

 Ha tehát az élet egy nyilvánvaló REND-SZER, aminek több célja is van, az egyik az egyensúly, ami fenntartja, a másik pedig a fejlődés, ami irányt ad neki, ki az az ostoba aki azt meri állítani hogy mind ez véletlen?

 

Juhász Zsolt

A modern magyar nyelvészet egész tudományossága nem egyéb, mint ostoba gőg! Feltevésekből levont hamis következtetések gyűjteménye, amiknek a tények ellentmondanak!

A magyar nyelv, a gyökerek nélküli óriásfa...?

De hogyan nevezhetünk valamit tudományosnak a XXI. században ami a tényeket figyelmen kívül hagyja? Ráadásul nyilvánvalóan azért, hogy a hamis következtetéseit igazolja!

Úgy hogy a modern magyar nyelvészet minden tudományossága kimerül abban, hogy figyelmen kívül hagyja és elmismásolja a magyar nyelvben lévő nyilvánvaló REND-SZERT! Ott ahol szemmel látható valódi rendszer van, véletlenekről beszélnek! (Gyökrendszer.) Ott pedig ahol bármely értelmes magyarul tudó ostobaságot lát, ők a feltevéseiket igazoló törvényt tanítanak! (Elvonással született gyökszavak.)

Kedves magyar nyelvész társadalom, nyelvész hallgatók! Meddig lesztek még vakok és süketek a nyilvánvaló igazságra? Meddig marad még tudományos a szokásjog és a szimpla gőg? Ami azt mondhatja arra ahol rendszer van hogy véletlen, (például a nyelvünkben lévő, mai magyarul is tökéletesen érthető filozófiai rendszer) hogy közben védjen egy rendszernek jóindulattal sem mondható, feltevésekből kiinduló, téves következtetés gyűjteményt, ami pontatlan, ebből adódóan nevetséges és tudománytalan…

Fájdalmasan hosszú ideje mérgezi már a magyar szellemet és lelket ez a tudománynak koholt hazugság gyűjtemény, ami semmi más, csak az ostobaság győzelme a józan ész felett!

De készüljetek! Már itt van az a nemzedék amelyik felrázza álmából a magyar nyelvészetet, mert az éjszakának vége!

Jó reggelt magyar nyelvésztársadalom!

Juhász Zsolt

Tisztelt magyar nyelvésztársadalom! A modern magyar nyelvészet csak azért nem egzakt tudomány, mert nem felel meg a szó jelentésének! Pontatlan, hanyag és ezért hibát hibára halmoz!

A sötét középkorban, amikor még az számított tudományos ténynek, hogy a föld lapos és minden körülötte kering, néhány tudós észrevette, hogy a csillagok és a nap mozgásából nem következik egyértelműen hogy a föld lenne a világegyetem középpontjában! De mivel a föld centrikus világkép akkoriban megkérdőjelezhetetlen tudományos dogmának számított, ezért elkezdtek segédelméleteket és vele segédegyenleteket gyártani, hogy igazolni tudják, hogy mégiscsak a föld van a világmindenség centrumában. Ez persze száz százalékig nem sikerült, hiszen ma már tudjuk hogy nem is sikerülhetett nekik, mégis ez a téves számításokon alapuló elmélet, még több száz évig támogatott egy hazugságot, bár már a megalkotói is tudták, hogyha a segédelmélet bizonyítására még két segédelmélete van szükség, és még mindig hiányos az egyenlet, akkor ott hiába bonyolult a számítás, nem biztos hogy közel az igazság!

A mai modern magyar nyelvészet ugyanebben a cipőben jár! A segédelméleteik bizonyítására még két segédelméletre van szükségük, majd cinikusan kikacsintanak, hogy nem értitek ti ezt a mi bonyolult szakmánkat!

Ami nyilvánvaló és elsőre is érthető a magyar nyelvvel kapcsolatban, például a Czuczor-Fogarasi -féle gyökelmélet, példaként csak nézzük utána mit mond a KÖR szavunkról, arra rásütik hogy tudománytalan!

Ami viszont első ránézésre is erőltetett butaság, például hogy elvonással született az előbb említett olyan alapszavunk mint a KÖR, és erre bizonyításul hazugságfelhőnek tűnő segédelméleteket lövellnek ki, az tudományos!

 

Tisztelt magyar nyelvésztársadalom! Mint már elhangzott, a modern magyar nyelvészet csak azért nem egzakt tudomány, mert nem felel meg a szó jelentésének! Pontatlan, hanyag és ezért hibát hibára halmoz!

Engedjék meg hogy felhívjam egy valóban tudományos tényre a figyelmüket: A Magyar nyelvben nincsenek véletlenek! Itt REND-SZEREK vannak, amik egyértelműek, világosak és logikusak! Ha észrevesszük és feltérképezzük ezeket a rendszereket, a magyar nyelvtan rögtön az egyik legegzaktabb tudománnyá válik!

...És ehhez nem kell mást tennünk, csak száműznünk kell azt a szót, hogy VÉLETLEN!

Mert a véletlen semmi más, csak a buták Istene!

 

Juhász Zsolt

A modern nyelvészet minden hazugsága, a tudatlanságról szól!


Dogmáik nagy része csak addig marad tananyag a világban, amíg a dogmákat vakon védelmezők döntenek a sorsáról! Mert abban a pillanatban amikor jön majd egy generáció amelyik elkezd kritikusan kérdéseket feltenni vele kapcsolatban, összeomlik mint egy kártyavár!

Mert mi a nyelv?

Egy a világot hangokká, és gondolatokká alakító szuper-tudatos JEL-KÉP-REND-SZER, ahol minden nyelv, egy-egy önálló, de teljes gondolathálózat, a tudatosan létrehozott rendszerek minden tulajdonságával megáldva?

Vagy egy a mélyebb törvényszerűségeket nélkülöző, véletlen generálta folyamat? Makogtunk majd a céltalan fejlődés nevében, egyre rendszeresebb hangokat adtunk ki, aminek a vége az lett, hogy a makogás beszéddé vált? Mint ahogyan ezt a modern nyelvészet állítja.

Mert én azt mondom hogy minden nyelv egy tudatos JEL-KÉP-REND-SZER! Amiben ott van a tudatosan létrehozott REND-SZER-EK minden tulajdonsága!

Ez a megállapítás azzal a kényelmetlenséggel jár a modern nyelvészet számára, hogy egyik nyelv sem jöhetett létre véletlenül a makogásból, mint ahogyan ők állítják! S ez az a pont ahol elválnak útjaink!

Mert aki egy véletlen generálta rendszerek nélküli világban hisz, ahol minimális a rendszer, és azt is csak a véletlen okozata, innentől képtelen lesz arra hogy kövessen, hisz a hitével ellentétes dolgokról lesz szó!

 

Viszont az aki képes meglátni a REND-SZERT ott, ahol mások véletlenekről beszélnek, az érteni fogja azt is, hogy a világ nyelveiben miért nincsenek, s nem lehetnek véletlenek!

Mert ha logikusan gondolkodik valaki: Hogyan lehet a véletlen OK-OZATA egy rendszer? A rendszertelenség, vagyis a véletlen, hogyan állít elő rendszereket?

Nem a fordítottja a logikus? Hogy a REND-SZER miután kezd távolodni az alkotójától, elkezd rendszertelenné válni!

Nézzünk egy példát a gyakorlatban! Például egy lakóház nyilvánvalóan egy rendszer, hiszen nyilvánvaló céllal hozták létre! De ha az alkotói, az építői elhagyják és jön egy új tulaj, aki raktárnak akarja használni, az lehet hogy átalakítja! Hiszen neki más a célja vele! Az épület ugyanaz, csak kezd eltávolodni az eredeti céljától, ezért átalakul! Aztán a raktártulaj unokái már azt gondolhatják, hogy biztosan véletlenül olyan rendszertelen a raktár felépítése. Pedig csak annyi történt hogy más cél érdekében épült!

Ilyenek a nyelvünkben lévő rendszerek is! Mivel a mai emberiségnek teljesen más a célja mint azoknak akik létrehozták a kommunikációs eszközüket, azt hiszik hogy véletlenül olyan a nyelvük mint amilyen! Pedig erről szó sincs, csak nem értjük, mert nem emlékezünk arra, hogy mi volt a nyelvünk eredeti célja!

De attól még a REND-SZER ott van benne! Csak annyit kell tennünk, hogy elkezdünk közeledni az eredi cél felé, s a rendszer feltárul!

Folytatjuk...

 

Juhász Zsolt

A felszínen szabad vagy, a mélyben rabszolga. Mert minél jobban hiszed hogy mindent látsz, annál jobban nem látsz túl az orrod hegyén sem…

Ember figyelj!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság!

Nézz rá egy alkoholistára! Kívülről nagyon jól látod, hogy mi az amit túlzásba visz, hogy mi az amitől reménytelenül félresiklik az élete.

Pont az, amiről valaha úgy gondolta hogy ettől kap szabadságot! Robotolás közben, vezetés közben, a környezete felügyelete alatt élve nem ihatott!

Most végre szabad! De valóban szabad? Vagy az egyik rabszolgaságot lecserélte egy másikra?

Mert aki kívülről néz egy alkoholistát, annak sok minden eszébe juthat róla, de az hogy szabad lenne? Inkább az hogy egy szerencsétlen függő, aki KÉP-TELEN arra hogy szabadon, hozzon döntést önmagáról a saját sorsáról a függősége miatt!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság! Száz alkoholistából mégis talán egy az, amelyik időben KÉP-ES változni, változtatni a szokásain és vele az életén.

De vajon mi az, ami szabadság helyett rabságba dönt egy alkoholistát?

Az életnek, van egy letagadhatatlan tulajdonsága, ami arról szól, hogy itt mindenki azt fogja nagyon tudni, amit sokat gyakorol!

Például a világ egyik legnagyobb gordonkaművésze, miután már a többszázadik újságíró firtatta a hatalmas tehetségét, így fakadt ki: Ember! Húsz éve napi tizenhat órát gyakorolok! Most merje még egyszer azt mondani, hogy mekkora tehetség vagyok!

Mert olyan ez a világ, hogy itt mindenki abban lesz mester, amit sokat gyakorol!

De vajon minek lesz a rabja egy alkoholista a szokásain kívül? Mert ha csak egy rossz szokás lenne, valószínűleg nem lenne ilyen nehéz elhagyni, egy alkoholista viszont sokszor olyan szinten függő, hogy képes akár erőszakhoz is folyamodni, hogy hozzájusson az adagjához! Ráadásul nem csak azért csinálja, mert ő ebben „mester”, ezt gyakorolta nap mint nap, és ezért felnéz rá a környezete; Hanem azért, mert egy ösztönös késztetés hajtja, amin KÉP-TELEN uralkodni!

Ez az ösztönös késztetés pedig nem más, mint a saját egyensúlyra törekvő szervezete!

Döbbenetes, de egyszerű fiziológiai magyarázata van, szinte minden étel- ital-függőségnek, (alkohol, csokoládé, cukros üdítők, húsevés, stb.) aminek a pszichés, vagyis a lelki, szellemi függőség csak egy vékony szelete! A másik sokkal húsba-vágóbb oldal, amiről senki nem beszél, az ember bélflórája!

Az ember szimbiózisban, vagyis egymásrautaltságban él a szervezetében több millió baktériummal, amik a bélflórában mind azért dolgoznak, hogy kiegyensúlyozott legyen az ember emésztése, és vele a szervezete! Ezek a baktériumok, ahogy minden élőlény a természetben is, úgy szaporodnak, vagy pusztulnak, sorvadnak, ahogy a környezetükből a létükhöz szükséges tápanyaghoz jutnak, vagy nem jutnak!

Az ember számára mégis az a vicces, vagy döbbenetes a létükben, hogy mivel bennünk élnek teljes egymásrautaltságban, hiszen csak az lehet a táplálékuk, amit mi tudatosan, vagy tudatlanul beviszünk a szervezetünkbe, hihetetlen módon tudják befolyásolni a hangulatunkat, az étvágyunk, szomjunk irányát, attól függően, hogy mihez szoktatjuk hozzá őket, és ezzel melyik törzsük elszaporodását támogatjuk!

Aki alkoholista, annak a bélflórája a túlzott alkoholbevitelhez próbál alkalmazkodni. Aki sok csokit eszik, sok cukros üdítőt iszik, annak a bélflórája válaszként termeli a csokoholista baktériumtörzset. Aki sok húst eszik, annak a bélflórája jó táptalaj a hús lebontásáért felelős baktériumtörzseknek stb…

Mi pedig abban az illúziójában élünk, hogy tudatos lények vagyunk. Miközben a velünk szimbiózisban élő baktériumtörzsek rabszolgáiként, mint egy automata készülék, amit bekapcsolt egy irányító impulzus, megyünk a boltba, a hűtőhöz, és hű szolgaként az ő utasításukra, eszünk, iszunk, feladva még a látszatát is annak, hogy mi szabad, független és egészséges emberek vagyunk! Mert amikor a túlzottan elszaporodott baktériumok éhesek lesznek, adnak az embernek egy ösztönös késztetést...

Mi tudatosság nélküli emberek pedig, azt hisszük a szervezetünk jelez, hogy mire van szüksége! Pedig csak a beleinkben élő és a mi bűnös táplálkozásunk miatt elszaporodott baktériumok rabszolgáiként habzsolunk…

Nyisd ki a szemed, és láss: vajon ki a szabad, és ki a rabszolga?


Juhász Zsolt


UI: Tiszta szellem és tiszta lélek! Csak ebből lehet tiszta test!

Sajnos csak a tisztán élő és tisztán táplálkozó ember bélflórája tiszta annyira, hogy jó jelzéseket küldjön! Ezért fontos a valódi tisztaság, amihez elengedhetetlen a tiszta fej, vagyis a tiszta szellem, és a tiszta lélek! Ezek eredménye lehet a tiszta, káros függőségektől mentes test, ami valóban csak akkor jelez, ha valamire valóban szüksége van.

Ennek lesz a további eredménye a valódi tiszta ember, aki tényleg csak azért nyúl, és csak azt veszi el, amire valóban szüksége van...

Előadás

Előadás rendelhető a könyvekkel kapcsolatos témákban az utikonyv@velvet.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:

+36 20 343 3730.

Budapest 100km-es körzetében a meghívás esetén adok 6 darab könyvet 2500ft/db. áron, az előadás pedig ingyen van! 100-200km-ig 8 darab könyv vásárlása szükséges.

A fenti ajánlaton kívül, természetesen megpróbálok minden ötlethez rugalmasan állni.

A lényeg a jó kapcsolat, és a

SZER-ETET!