Útikönyv

Véletlenek ezen a világon nincsenek! Így nyilvánvalóan az sem véletlen, hogy a Magyar tudományos akadémia az 1860-as években a feje tetejére állt az addigi irányvonalhoz képest a Magyar nyelvvel kapcsolatban!

 

Az egész úgy indult, hogy Hunfalvy Pál (Paul Hunsdorfer) akadémiai kinevezése után azonnal az Akadémiai Nagyszótár összeállítása és kiadása ellen fordult, bár annak kiadását végül nem tudta megakadályozni. Megtanult finnül, és már 1861-ben leszögezte, hogy az eredetkutatásoknak a finn nyelv irányába kell mutatniuk. Ugyanebben az évben maga mellé vette Budenzt, akinek feladata volt, hogy találja meg az indoeurópai nyelvészet mintájára létrehozott rekonstruált ősszavak segítségével a finn kapcsolatot.

 

Dr. Marácz László így fogalmazza ezt meg: „Azt a tényt, hogy a »finnek« nyerték meg az ugor–török háborút, alig lehet tudományos érdemnek nevezni. Lényegében annak volt köszönhető, hogy Hunfalvy és tábora a Bach-korszakban hatalomra került a Magyar Tudományos Akadémián.”

 

Ehhez a szó szerinti PÁL-FORDULÁSHOZ még csak annyit, hogy Czuczort és Fogarasit még az előző vezetés bízta meg a szógyökszótár megalkotásával. S hogyha valóban léteznek azok a GYÖK-ÖK amikről Czuczor és Fogarasi beszélt és írt, mint ahogyan nyilvánvalóan léteznek! Akkor az egész Finnugor elmélet csak egy óriási munkával létrehozott tévedéshalmaz, vagyis egy bla-bla!

 

S hogy miért kellett Hunfalvynak mindenképpen ellehetetleníteni a szóbokorelméletet? – Mert az átadás-átvétel irányának meghatározása más nyelvekkel szemben, a szóbokor elmélettel egyértelműen meghatározható! Ráadásul ilyen egyszerűen:

 

„Ha van szópárhuzam magyar és nem-magyar szó között, és a magyar szó valamilyen szóbokor tagja, akkor egyértelműen a magyar az átadó nyelv. Ha magányos, ő az átvevő.”

 

Ha elfogadjuk ezt az egyszerű de mégis igen logikus törvényt, akkor lehetetlen szinte az egész magyar szókészletet más nyelvekből eredeztetni, ami Hunfalvy (Hunsdorfer) úr nyilvánvaló SZÁNT-SZÁNDÉKA volt! Hiszen mi indokolja azt, ha nem a lehúzás, hogy a Hunfalvy éra óta, magyar alapszavak egyszerűen nem léteznek! (Ha nem hiszed járj utána..)

Ha véletlenek nincsenek, gondolkodjunk el, hogy vajon kinek az érdeke azt a nyelvet, ami a világ egyik legnagyobb szókincsével rendelkezik, és ezáltal a világ legárnyaltabb kifejezésmódját teszi lehetővé, még ma is úgy beállítani mint az összes többi nyelv kistestvérét, ami csak kölcsönözni tud más nyelvekből?

Mert hogy ez nem Magyar érdek, az biztosnak tűnik…

Mert amíg az ellenségeid mondják meg ki vagy, sok jóra ne számíts..

 

Részlet némi kiegészítéssel "AZ ŐSMAGYAR JEL-KÉP-EK" című könyvből, ami újra kapható!

 

Juhász Zsolt

Mára már nyílt titok, hogy MAGYAR nyelv, a világ egyik legnagyobb szókincsű nyelve, amiből természetesen következik, hogy a világ legárnyaltabb kifejezésmódját teszi lehetővé! – S mindez annak köszönhető, hogy nyelvünk olyan mint egy tökéletes élő rendszer, amiben minden funkció az egyre nagyobb tökéletesedést, vagyis az életet szolgálja. Mert bármilyen hihetetlennek tűnik a mai SZELLEMTELEN OKTATÁS eredményeként a VILÁG-EGY-ETEM, beleértve a legutolsó molekulát is, egy ÉLŐ REND-SZER!

Hiszen nézz körül nyitott szemmel! Az egész REND-SZER a kiáradás, ősrobbanás, (teremrés) megkezdése óta nem tesz mást, csak az egyre nagyobb tökéletességre törekszik! Ha az élet csak egy ÉRTELMETLEN VÉLETLEN, ahogy a mai LÉLEKTELEN és SZELLEMTELEN materialista tudomány állítja, akkor mire jó a fejlődés?

Vajon miért fejlődik minden ami leszületik erre a világra? Miért van evolúció, ami arról szól, hogy egyre tökéletesebben alkalmazkodjunk a környezetünkhöz, hogy egyre tökéletesebben végre tudjunk hajtani a létezésünkhöz kapcsolódó feladatokat?

Mert teljesen logikus, hogy az élet nem lehet céltalan, ha minden leszületett lény a fejlődést szolgálja!

A cél pedig nem kevesebb, mint a megosztás előtti EGY, vagyis a tökéletes EGÉSZ-SÉG újra megteremtése!

Hiszen az egész létezés úgy kezdődött, abban már a fizikusok nagy része is egyetért, hogy a fizikai világ, valaha az ősrobbanás, vagy másképpen teremtés előtt, egy fizikai kiterjedés nélküli pontba volt összesűrűsödve! Mai magyarul ez azt jelenti, hogy ez volt a teremtés előtti, MINDEN-EGY állapot! Ahol még annyira MINDEN EGY volt minden, hogy te is, én is, a föld, a hold, a nap, a bolygók még mind egyek voltunk! Az volt az az idő, amikor még idő sem létezett, annyira a MIND-EGY(1) honolt mindenen!

Ez volt az ŐS-TEN! Az ŐS aki veled is, velem is TEN-MAGA… Minden benne volt ebben az egy pontban, ez volt az ŐS-EGÉSZ-SÉG, ahol nem-számít, számol még senki, hisz a lénye maga az EGY-EN-SÚLY!

Nem véletlen hogy a Magyar ember előszeretettel mondja azt, hogyha valami nem baj, nem kell miatta aggódni, FÉL-NI, KÉT-KEDNI, hogy MIND EGY!

A MINDEGY, szó szerint nem azt jelenti, hogy nem baj, nem kell miatta aggódni, hanem azt hogy MINDEN EGY! Tehát az okot nevezi meg, hogy miért nem érdemes FÉL-NI, KÉT-KEDNI! Mert a FÉL-ELEM megteremti a KÉT-SÉGEKET, a KÉT-SÉGEK világában viszont már csak egyetlen egy dolog tud újra rendet teremteni, és az az EGY-EN-SÚLY!

Az emberiség előtt ezért ez a KÉT cél és a két IRÁNY van a mai napig! Az egyik út, az egyik irány a KÉT-SÉG-EK és a FÉL-ELEM felé vezet, a másik pedig az EGY-EN-SÚLY, vagyis az EGÉSZ-SÉG felé!

Mert mi történik ha újra beáll az EGY-EN-SÚLY állapot? TERMÉSZETESEN létrejön a tökéletesség és teljesség! Mert amikor EGY-EN-SÚLY van, akkor újra, minden egyenlő mindennel! Pont mint a megosztás előtt!

Ezért az ÉLŐ VILÁGEGYETEM célja, az EGY-ENSÚLY!

 

Részlet az "ŐSMAGYAR JEL-KÉP-EK" című könyvből...

A Tudomány a szellemről szól, és a hogyan-okról!

A vallás a lélekről és a miértekről!

Mind a kettő téved amikor a másik szerepében tetszeleg!

A nyugati vallások akkor tévednek, amikor a hogyan-okról, vagyis a szellemről beszélnek, és ezzel a szerep-tévesztett hazudozással ateistává változtatják az embereket! Lásd Biblia teremtés könyve: 7 nap alatt jött létre a világ stb...

A nyugati tudomány pedig akkor téved, amikor a miértekről beszél! Miért jött létre a világ? Véletlenül! Ezzel szemenszedett hazudozó módjára úgy tesz, mintha a miért, az egy eleve elcseszett kérdés lenne! Mert a válasz rá: miért? – Véletlenül!

Ugyanakkor egyértelműen rámutat az evolúciós elméletében hogy itt minden leszületett lény, akár a tudtán kívül is, tehát nem feltétlenül tudatosan, de fejlődik! Akkor viszont egyértelmű, hogyha minden fejlődik, akkor nem véletlenül van itt, hanem azért hogy fejlődjön!

Tehát az élet miértjére nem az a helyes válasz, hogy ez az egész csak egy véletlen, és ezzel értelmetlen és lélektelen vegyi anyag keringő, hanem az hogy:

Miért van élet? – Ezek szerint azért, hogy az ide leszületett lények, – még ha nem is tudnak róla – minél tökéletesebben hajtsák végre az életfeladatukat, és ezáltal fejlődjenek! Tehát röviden az élet célja, a miért nem a véletlen, hanem a fejlődés!

Azzal hogy a materialista tudomány a véletlen nevű logikátlan tévedését – és ezzel hazugságát – erőlteti az őt követő emberekre, nap, mint nap megöli a fennkölt és nemes eszméket, amiért az érző lelkeknek egyáltalán élni érdemes!

Mert mennyivel szebb egy olyan világ, ahol a létrejött lényeknek konkrét és jól látható célja van, ami ráadásul egy nemes és fennkölt eszme, mint a fejlődés! Mint egy olyan világ amit a materialista tudomány teremt azzal hogy azt hazudja, hogy a fejlődés helyett, itt mindent csak a vak-véletlenek irányítanak!

Ez teremti meg követőik számára a hiábavalóságérzetbe, kilátástalanságba, depresszióba süllyedt minden lelkesedés és fennköltség nélküli kisstílű és cinikus életet!

EMBER! Nem véletlenül vagy itt, hanem azért hogy fejlődj!

Tudomány és vallás, mindkettő hazudik, ezért mindkettő kötelessége az, hogy bocsánatot kérjen a követőitől! És ezentúl azzal foglalkozzon ami a feladata!

Mert a tudomány, vagyis az emberi szellem feladata az, hogy érteni tanítsa az embereket! A HOGYAN-okat keresse, és a világot létrehozó törvények működését tárja fel! A helyes tudományos kérdés ezért ez: Hogyan működik a világ? – És nem az hogy tudatlanul hazudozzon a miértekről!

A vallás, vagyis az emberi érzések és vele a lélek őreinek viszont az a feladata, hogy az ember érzelem világába hozzon egyensúlyt! Az a vallás amelyik nem a lelki egyensúly helyreállításáról szól, hazug vallás! És a szellemi dolgokról, a hogyanokról való hazudozásaival, elriasztja a vallásosságtól a mindenben ok- okozatot, törvényszerűséget kereső szellemi embereket!

Az a vallás amelyik az élet miértjeire rossz használhatatlan válaszokat ad, szintén hazug, hasznavehetetlen vallás, ami csak púp az emberek hátán! Mert a tiszta lélek, megérzi ha hazudnak neki! Ha csak beszélnek az igazságról, de nem aszerint cselekszenek! Aki hazugságban él, megöli maga köröl a tisztaságot, és vele a tiszta iránymutató érzéseket! – S joggal gondolja ilyenek nincsenek is, hiszen körülötte nincs egy sem!

De a tiszta léleknek, még tiszták az érzései, és tisztán érzi azt is, hogy nem véletlenül van itt ezen a világon! Hanem azért hogy tanuljon, fejlődjön, csiszolja a szelemét és lelkét, vagyis az értelmét és az érzelemvilágát, azért hogy minél ragyogóbb, nemesebb és fennköltebb legyen! Hogy folyamatosan fejlődjön! Mert az élet egy hosszú és rögös út, a tökéletes egyensúly megélése felé!

 

Juhász Zsolt

A materialista tudomány nevű szekta, nem tudatos, de mégis legalattomosabb tette az emberiség és a nagybetűs EMBERSÉG ellen az volt, hogy a kezébe vette a modern oktatást, és az iskolákat gyakorlatilag a tévedéseiből adódó hazugságainak a propagandaintézetévé változtatta! Ennek az eredménye, hogy a mai oktatásnak nem az a szerepe hogy gondolkodásra, önálló döntésre nevelje, és ezzel a nagybetűs életre készítse fel az embergyerekeket, hanem az, hogy a materialista tudomány nevű szekta tévedéseit propagálja, és a logikátlan állításait kötelező tananyaggá téve akadályozza az embereket a valódi, logikus gondolkodás kifejlődésében.

Így egy mai embergyerek oktatásának végére érve, már egy kész falat épít hazugságokból, a léte és a valóság közé, amit aztán képtelen áttörni!

Az első és legnagyobb, egyben a legkárosabb tévedésből fakadó hazugsága a materialista tudomány nevű szektának (innentől csak szektának) az, hogy a világegyetem véletlenül jött létre! Vizsgáljuk meg ennek a kijelentésnek a közvetlen hatásait:

Az első az, hogy aki ezt kimondta, az nyilvánvalóan képtelen a logikus gondolkodásra! (Amire a materialista ember állítólag a legbüszkébb.)

Hiszen ez a kijelentés, teljesen szembe megy a szekta másik alapeszméjével, ami az evolúció! Az evolúció ugyanis fejlődést jelent! A szekta evolúciós elmélete szerint, itt minden lény léte a folyamatos és szakadatlan fejlődésről szól!

A kettő együtt, pedig a logikus gondolkodás teljes hiánya! Hiszen ha van evolúció, vagyis fejlődés, akkor itt a dolgok nem véletlenül történnek! Vagyis ahogy esik úgy puffan, totális céltalanság értelmetlenség és kilátástalanság mindenütt, csak a vegyi anyagok véletlen, de néha szerencsés, néha meg szerencsétlen keveredése!

Mert ha van fejlődés, akkor véletlenek viszont nincsenek! Mert akkor itt a dolgok nem véletlenül, hanem nyilvánvalóan a fejlődés érdekében történnek!

Mert a dolgok vagy véletlenül, vagy látható céllal történnek! Ha látjuk a célt, mi mégis azt mondjuk hogy ez csak véletlen, akkor vagy képtelenek vagyunk logikusan gondolkodni, vagy tudatosan hazudunk az élet céljáról az emberiségnek!

Mert a tét nem kevesebb mint ez: Ha az élet nem véletlenül jött létre, hanem egy konkrét cél érdekében, amit úgy hívnak hogy fejlődés; az a materializmus mint eszme halála!

Hiszen ha az egyik oldalon elismerem hogy fejlődés van, olyan mint a levegő, nyilvánvalóan áthatja minden élőlény életét, a másik oldalon viszont azt hazudom hogy az élet céltalan, csak a vegyi anyagok véletlen keveredése, az vagy butaság, vagy kóros, és nagyon kártékony hazudozás!

Mert mennyivel szebb egy olyan világ, amit nem a véletlen céltalanság, és vele a hiábavalóság irányít, hanem az olyan nemes és fennkölt eszmék mint a fejlődés!

A materialista tudomány nevű szekta a logikátlanságával, ma még minden hatalomban töltött pillanatát arra használja, hogy megölje a nemes eszméket, és ezzel az emberiség fejlődésének útjába álljon! Hiszen elismeri hogy fejlődés van, mégis azt hazudja hogy a lét céltalan! Ezzel az egy helyben topogást és a kilátástalanságot szolgálja a konkrét célok felé való haladás helyett! Megöli a nemes eszméket, ahelyett hogy szolgálná őket!

Ezzel le- és vissza-húzza az emberiséget, ahelyett hogy az olyan nagy és nemes eszmék segítségével, mint a fejlődés felemelné!

Mind ezt azért teszi, hogy védelmezzen egy másik eszmét, a céltalanság és kilátástalanság, vagyis a vegyi anyagok véletlen keveredésének a nem éppen nemes és előrevivő eszméjét!

Mert fejlődés van, olyan mint a levegő! De ha kimondjuk hogy a dolgok nem véletlenül történnek, hanem a fejlődés érdekében, halálra ítéltünk egy ártalmas eszmét!

Hiszen rögtön felmerül a kérdés: Vajon ki, vagy mi az ami folyamatosan fejlődni akar? Ezek szerint ha logikusan gondolkodunk, kell hogy álljon valami, vagy valaki az élet nevű rendszer mögött! Akinek konkrét célja a fejlődésre való hajlam élőlényekbe való programozása! És ennek a szolgálatában kellett létrehoznia, a világegyetem nevű rendszert...?

 

Na egy igazi materialistának ez már sok! Ugye? Ezért maradnak a véletleneknél! Ami hazugság ugyan, de látszatra mégis olyan mint egy magyarázat! Egy magyarázat, ami viszont sárba rántja és halálra ítéli az igazi nagy és nemes eszméket, és vele az emberiséget, akik így az élet valódi céljai helyett, inkább hazugságokat szolgálnak…

Ez a materialista tudomány nevű szekta egyik elévülhetetlen érdeme!

Mert ha kijelentem az életről hogy véletlenül jött létre, ezzel azt is kijelentem hogy céltalan!

S az élet céljáról a materializmus, itt le is zárta a vitát! Hiszen hogy lehet célja valaminek, ami céltalan…?

Pedig a fejlődés mint cél, ott lebeg mindenki előtt, csak van aki észreveszi, van aki meg azt hiszi hogy véletlenül fejlődik itt minden.

Pedig logikusan végiggondolva, ha van fejlődés, akkor véletlenek nincsenek! Ez pedig a materializmus mint eszme végét jelenti...

 

Juhász Zsolt

Névtelen

Beszélgetés egy Juhász Zsolt nevű őrülttel, aki szerint a magyar nyelv egy felsőbb intelligencia által létrehozott rendszer, ami kizárt hogy a makogásból alakult ki…

Újságíró: Kedves őrült ámokfutó úr, hogyan jutott eszébe ez az elképesztő balgaság, mi szerint a modern nyelvészet és az akadémia tévedhet a magyar nyelvel kapcsolatos kérdésekben?

Ámokfutó: Úgy hogy észrevettem, hogy a magyar nyelvben van egy rendszer, ami nem alakulhatott ki véletlenül a makogásból, mert nyilvánvalóan intelligensebb, többet mond el a világról mint amennyit a mai emberek legnagyobb része, ide értve elismert tudósokat is, tud róla.

Újságíró: Nyilvánvalóan baromság lesz amit mond, hiszen az akadémia soha nem téved, de azért hebegjen néhány szót erről a képzelt rendszerről, ami úgyis csak maga szerint van ott.

Ámokfutó: Az egésznek a lényege, hogy rendszerek soha nem jönnek létre véletlenül, mert minden rendszernek az a lényege, hogy van egy cél, amit a rendszer szolgál! Tehát a rendszer azért rendszer, mert van célja...

Újságíró: Hogy lehet olyan baromságot kitalálni, hogy valaki egy nyelvbe, belesző egy rendszert. Ki hallott még ilyet? Felháborító!

Ámokfutó: Az egész rendszer az emberré válással van kapcsolatban. Mivel olyan kérdésekre van válasz a rendszerben, mint például hogy mi teszi emberré az embert!

Újságíró: Na ezzel végképp kiverte a biztosítékot. Ki fa...t érdekel manapság egy ekkora baromság. Még hogy valami emberré teszi az embert... jesszus maris... maga tiszta idióta… A lottó számok nincsenek véletlenül a rendszerben?

Ámokfutó: Sajnos nincsenek. Valamiért a magyar nyelvben lévő rendszerben csak a mai ember számára olyan lényegtelen információk vannak, mint az élet értelme, hogy hogyan jött létre a világ és miért, mi az ember szerepe ebben a rendszerben...

Újságíró közbevág: Mi ez a handabanda és kit érdekel mindez? Hiszen itt már mindenki tudja hogy az az élet egy értelmetlen baromság, a világot már jó ideje tudjuk hogyan jött létre, sőt azt is hogy miért, egyszerűen véletlenül! Az embernek meg az a szerepe, hogy jót röhögjön az ilyen eszetlen barmokon mint maga! A soha viszont nem látásra…

:)

Már 4 éve hogy megjelent egy könyv, és a szellem kiszabadult a palackból… 

Azóta követte még három. Mert az őrület úgy tűnik terjed… 

:)

A felszínen szabad vagy, a mélyben rabszolga. Mert minél jobban hiszed hogy mindent látsz, annál jobban nem látsz túl az orrod hegyén sem…

Ember figyelj!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság!

Nézz rá egy alkoholistára! Kívülről nagyon jól látod, hogy mi az amit túlzásba visz, hogy mi az amitől reménytelenül félresiklik az élete.

Pont az, amiről valaha úgy gondolta hogy ettől kap szabadságot! Robotolás közben, vezetés közben, a környezete felügyelete alatt élve nem ihatott!

Most végre szabad! De valóban szabad? Vagy az egyik rabszolgaságot lecserélte egy másikra?

Mert aki kívülről néz egy alkoholistát, annak sok minden eszébe juthat róla, de az hogy szabad lenne? Inkább az hogy egy szerencsétlen függő, aki KÉP-TELEN arra hogy szabadon, hozzon döntést önmagáról a saját sorsáról a függősége miatt!

Mert ha a szokások rabja vagy épp az tart fogva, miről valaha hitted az a szabadság! Száz alkoholistából mégis talán egy az, amelyik időben KÉP-ES változni, változtatni a szokásain és vele az életén.

De vajon mi az, ami szabadság helyett rabságba dönt egy alkoholistát?

Az életnek, van egy letagadhatatlan tulajdonsága, ami arról szól, hogy itt mindenki azt fogja nagyon tudni, amit sokat gyakorol!

Például a világ egyik legnagyobb gordonkaművésze, miután már a többszázadik újságíró firtatta a hatalmas tehetségét, így fakadt ki: Ember! Húsz éve napi tizenhat órát gyakorolok! Most merje még egyszer azt mondani, hogy mekkora tehetség vagyok!

Mert olyan ez a világ, hogy itt mindenki abban lesz mester, amit sokat gyakorol!

De vajon minek lesz a rabja egy alkoholista a szokásain kívül? Mert ha csak egy rossz szokás lenne, valószínűleg nem lenne ilyen nehéz elhagyni, egy alkoholista viszont sokszor olyan szinten függő, hogy képes akár erőszakhoz is folyamodni, hogy hozzájusson az adagjához! Ráadásul nem csak azért csinálja, mert ő ebben „mester”, ezt gyakorolta nap mint nap, és ezért felnéz rá a környezete; Hanem azért, mert egy ösztönös késztetés hajtja, amin KÉP-TELEN uralkodni!

Ez az ösztönös késztetés pedig nem más, mint a saját egyensúlyra törekvő szervezete!

Döbbenetes, de egyszerű fiziológiai magyarázata van, szinte minden étel- ital-függőségnek, (alkohol, csokoládé, cukros üdítők, húsevés, stb.) aminek a pszichés, vagyis a lelki, szellemi függőség csak egy vékony szelete! A másik sokkal húsba-vágóbb oldal, amiről senki nem beszél, az ember bélflórája!

Az ember szimbiózisban, vagyis egymásrautaltságban él a szervezetében több millió baktériummal, amik a bélflórában mind azért dolgoznak, hogy kiegyensúlyozott legyen az ember emésztése, és vele a szervezete! Ezek a baktériumok, ahogy minden élőlény a természetben is, úgy szaporodnak, vagy pusztulnak, sorvadnak, ahogy a környezetükből a létükhöz szükséges tápanyaghoz jutnak, vagy nem jutnak!

Az ember számára mégis az a vicces, vagy döbbenetes a létükben, hogy mivel bennünk élnek teljes egymásrautaltságban, hiszen csak az lehet a táplálékuk, amit mi tudatosan, vagy tudatlanul beviszünk a szervezetünkbe, hihetetlen módon tudják befolyásolni a hangulatunkat, az étvágyunk, szomjunk irányát, attól függően, hogy mihez szoktatjuk hozzá őket, és ezzel melyik törzsük elszaporodását támogatjuk!

Aki alkoholista, annak a bélflórája a túlzott alkoholbevitelhez próbál alkalmazkodni. Aki sok csokit eszik, sok cukros üdítőt iszik, annak a bélflórája válaszként termeli a csokoholista baktériumtörzset. Aki sok húst eszik, annak a bélflórája jó táptalaj a hús lebontásáért felelős baktériumtörzseknek stb…

Mi pedig abban az illúziójában élünk, hogy tudatos lények vagyunk. Miközben a velünk szimbiózisban élő baktériumtörzsek rabszolgáiként, mint egy automata készülék, amit bekapcsolt egy irányító impulzus, megyünk a boltba, a hűtőhöz, és hű szolgaként az ő utasításukra, eszünk, iszunk, feladva még a látszatát is annak, hogy mi szabad, független és egészséges emberek vagyunk! Mert amikor a túlzottan elszaporodott baktériumok éhesek lesznek, adnak az embernek egy ösztönös késztetést...

Mi tudatosság nélküli emberek pedig, azt hisszük a szervezetünk jelez, hogy mire van szüksége! Pedig csak a beleinkben élő és a mi bűnös táplálkozásunk miatt elszaporodott baktériumok rabszolgáiként habzsolunk…

Nyisd ki a szemed, és láss: vajon ki a szabad, és ki a rabszolga?


Juhász Zsolt


UI: Tiszta szellem és tiszta lélek! Csak ebből lehet tiszta test!

Sajnos csak a tisztán élő és tisztán táplálkozó ember bélflórája tiszta annyira, hogy jó jelzéseket küldjön! Ezért fontos a valódi tisztaság, amihez elengedhetetlen a tiszta fej, vagyis a tiszta szellem, és a tiszta lélek! Ezek eredménye lehet a tiszta, káros függőségektől mentes test, ami valóban csak akkor jelez, ha valamire valóban szüksége van.

Ennek lesz a további eredménye a valódi tiszta ember, aki tényleg csak azért nyúl, és csak azt veszi el, amire valóban szüksége van...

Előadás

Előadás rendelhető a könyvekkel kapcsolatos témákban az utikonyv@velvet.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:

+36 20 343 3730.

Budapest 100km-es körzetében a meghívás esetén adok 6 darab könyvet 2500ft/db. áron, az előadás pedig ingyen van! 100-200km-ig 8 darab könyv vásárlása szükséges.

A fenti ajánlaton kívül, természetesen megpróbálok minden ötlethez rugalmasan állni.

A lényeg a jó kapcsolat, és a

SZER-ETET!